Politica de privacitat

INFORMACIÓ A PROPÒSIT DE  LA PROTECCIÓ DE DADES I DEL COMPLIMENT DE LA LSSICE

D’acord amb el que s’estableix al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. La Cambra  l’informa a propòsit dels tractaments que durà a terme, com a Responsable del tractament, en relació als serveis prestat per La Casa Llotja a través del seu web.

Finalitats per les quals tractem les seves dades.
  • Respondre als dubtes i consultes plantejades a través dels diferents espais disposats a tal efecte al lloc web, o per qualsevol altra dels canals posats a la seva disposició, en aquest sentit.
  • En cas que contracti algun dels serveis de la Casa Llotja, possibilitar la prestació dels serveis contractats.
  • Dur un històric dels serveis prestats per la Casa Llotja i la Cambra en general.
  • En cas que hagi contractat alguns dels serveis de la Casa Llotja, possibilitar la reemissió de comunicacions a propòsit dels serveis i activitats de la Casa Llotja així com d’altres activitats o serveis, de la Cambra, que hi puguin estar relacionats.
  • En cas que ho hagi sol·licitat, remetre-li el Newsletter de Casa Llotja o comunicacions a propòsit de productes o serveis de la Cambra.
Bases de legitimació.
  • Per a la resposta de consultes plantejades, un interès legítim de la Cambra d’atenció al client i el consentiment manifestat a través de la seva petició.
  • Per a la gestió dels serveis contractats a la Casa Llotja, l’execució contractual.
  • Per a la conservació de l’històric de prestació de serveis, un interès legítim de la Cambra respecte al control i seguiment dels serveis prestats i millora de qualitat.
  • Per a la remissió de comunicacions de la Casa Llotja i de productes o serveis relacionats, de la pròpia Cambra , un interès legítim de mercadotecnia directa / Art 21.2 Llei 34/2002.
  • Per a la remissió del Newsletter de Casa Llotja o comunicacions a propòsit de productes o serveis de la Cambra el seu consentiment / Art. 21.1 Llei 34/2002.
Comunicació de dades a tercers.

No està prevista la comunicació de les dades a tercers excepte si la comunicació fos imprescindible per a la prestació dels serveis o existís una obligació legal al respecte.

Durada dels tractaments.

Les seves dades es tractaran mentre siguin necessàries per a prestar els serveis contractats i es conservaran per mantenir un històric de prestacions de serveis, en tot cas, el termini legal establert per a la conservació de documentació fiscal (4 anys) . I respecte al tractament relacionat amb l’enviament de comunicacions, mentre vostè no ens indiqui el contrari.

Origen de les dades.

Les seves dades ens han estat facilitades per vostè o la seva empresa.

Exercici de drets.

Accés.- L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament, la confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li interessen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s'està duent a terme.

Rectificació.- L'interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que puguin existir o bé que es completin aquelles que fossin incompletes.

Supressió.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas, la supressió estarà subjecte als límits establerts a la norma reguladora.

Limitació de la seva tramitació.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Cambra deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclams.

Dret a la portabilitat de la seva informació.- És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i per transmetre a un altre responsable del tractament.

Els esmentats drets es podran exercir mitjançant sol·licitud escrita, signada i dirigida a Av. Diagonal, 452 · 08006 Barcelona o mitjançant correu electrònica a l'adreça d'e-mail: lopd@cambrabcn.org

Què passa si no ens facilita les dades sol·licitades?

Totes les dades sol·licitades son necessàries per a la prestació dels serveis demandats, si no es facilita alguna d’aquestes dades imprescindibles, podria no ser possible la prestació dels serveis sol·licitats.

Tutela de les autoritats de control.

En cas que ho cregui oportú, podrà sol·licitar la tutela de l’òrgan de tutela corresponent a la Cambra, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a 08008 Barcelona.